آئي سي سي ټي ټونټي بیټر نوی رینکنګ جاري کړی

آئي سي سي ټي ټونټي بیټر نوی رینکنګ جاري کړی،پاکستان بیټر محمد رضوان په اول نمبر برقرار دی. سویلي افریقه مارکرم او د هند سوریا کمار په درېم نمبر پاتی شوی
انټرنیشنل کرکټ کونسل لخوا ټي ټونټي فارمیټ نوي رینکنګ جاری شوی دی.ټي ټونټي نوي رینکنګ مطابق پاکستان اوپننګ بیټر محمد رضوان په اول نمبر برقرار دی.آئي سي سی نوي رینکنګ مطابق سویلي افریقه ایډم مارکرم په دوهم نمبر دی.د هند سوریا کمار یادو په درېم نمبر دی.