اسرائيل سره تعلقات، دپاکستان او فلسطين مفاداتو ته به کتلې شي

اسرائيل سره تعلقات، دپاکستان او فلسطين مفاداتو ته به کتلې شي

اسرائيل سره تعلقات په معامله د وزير خارجه جيل عباس جيلانې دوټوک بيان، وائي چې پاکستان به خپل قامي مفادات او د فلسطين عوامو مفادات په رنړا کي فيصله کوي،

اسرائيلي وزير خارجه ايلي کوهن يو بيان کښې وئيلي چې د اسرائيل داسې مسلم ملکونو چاراکو سره هم ملاقات شوي چا چې اسرائيل نه دې تسليم کړې،
په دې اړه د پاکستان وزير خارجه بيان مخې ته راغلې وائي چې د اسرئيل وزير خارجه موجوده وخت د يو پاکستاني اهکار سره هم ملاقات نه دې شوې،
هغه وئيلي چې اسرائيل سره تعلقات جوړولو په وخت به د پاکستان او فلسطين مفاداتو ته کتلې شي،