افغانستان په حواله مسلسل پاکستان سره په رابطه کښې يو ، امريکې ترجمان دفترخارجه

افغانستان په حواله مسلسل پاکستان سره په رابطه کښې يو، امريکي ترجمان دفتر خارجه وياند نيډ پرائس بيان، وائي چې پاکستان هم افغانستان څخه هغه توقعات لري کوم چې نړيواله ټولنه او امريکه لري

واشنګن کښې ترجمان دفتر خارجه نيډ پرائس پريس کانفرنس کړېدې، وائي چې امريکه مسلسل پاکستان سره رابطه کښې دې، رابطې کښې په افغانستان معامله تفصيلي خبرې اترې روانې دي، امريکه او ټوله نړې تائيد کوي چې افغانستان کښې تير شل کالو کښې حاصل شوي فائدې دې ضائع نه شي هغه دا هم اووئيل چې افغانستان کښې د زنانو او اقليتونو حقونه حفاظت کول پکار دې، افغانستان کښې حاصل شوي فائدو تحفظ په ټولو مفاد کښې دې،پاکستان هم افغانستان نه هغه توقعات لري کوم چې نړيواله ټولنه او امريکه لري امريکي دفتر خارجه ترجمان نيډ پرائس زياته کړه چې پاکستان هم افغانستان کښې اشتراکي حکومت جوړيدو په حق کښې دې