اندرون سند رتو ‌‌‌‌‌‌ډيرو نه وروستو شکار پور کې هم ایدز وبائي شکل خپل کړې دې

اندرون سند رتو ‌‌‌‌‌‌ډيرو نه وروستو شکار پور کې هم ایدز وبائي شکل خپل کړې دې،په دغه ضلع کې تر اوسه اووه ویشت کسانو کې د ایدز وائرس تصدیق شوې دې
شکار پور هیلتهه ‌‌‌‌‌‌ډي ایچ او ‌‌‌‌‌‌ډاکتر شبیر شیخ وینا ترمخه څلور نور نوي کسانو کې د ایدز وائرس تصدیق شوې چې ورسره په دغه ضلع کې ایدز نه متاثره کسانو شمېره وویشت ته رسېدلی دی
دوي وائي چې تر اوسه یې په شکار پور کې اته سوه کسانو سکریننګ کړې دی چې پکې وویشت کسانو کې د ایدز وائرس خور شوې او په نوره کسانو کې هم د ایدز وائرس خورېدو اندیښنه ده