انټربينک کښې ډالر مزيد نوي پيسې راکم شوې

انټربينک کښې ډالر مزيد نوي پيسې راکم شوې

د ډالر په قدر کښې مسلسل کمې وروسته نن د تيرو شپږ مياشتو کم ترين قيمت ته را رسيدلې دې چې ورسره پاکستاني کرنسي په قدر کښې اضافه شوې ده،انټربينک کښې ډالر مزيد نوي پيسې راکم شوې چې د کوم نه پس ډالر نوې قميت دوه سوه نوي روپې او شپږ اتيا پيسو ته رارسيدلې دې، بلخوا اوپن مارکيټ کښې هم ډالر دوه روپۍ ارزان شوې دې

سټيټ بينک آف پاکستان لخوا جاري بيان ترمخه نن دکاروباري هفتې په وړمبۍ ورځ انټربينک کښې ډالر په قيمت کښې نوي پيسې کم راغلې دې چې ورسره د پاکستاني روپۍ په قدر کښې اضافه شوې ده چې کوم پس نه ډالر نوي قيمت دوه سوه نوي روپې او شپږ اتيا پيسو ته رارسيدلې دې،بلخوا اوپن مارکيټ کښې هم د ډالر په نرخ کښې دوه روپۍ کمي نه په دوه سوه درې نوي روپۍ باندې خرڅيږي