انټر بينک کښې د ډالر قيمت يوسل اته څلويښت روپې ته رسيدلې دي

په انټر بينک کښې د روپې په قد کښې کمې او د ډالر په قيمت کښې اضافه راغلې

د ډالر په قيمت کښې مسلسل اضافه روانه ده او انټر بينک کښې د ډالر قيمت يوسل اته څلويښت روپې ته رسيدلې دي،رپوټس مطابق د ډالر په قيمت کښې د شپږ روپو يو شپيته پيسو اضافه شويده
د امريکائي ډالر قيمت کښې د ملکي تاريخ بلند ترين سطحې ته رسيدلې دې،انټر بينک مارکيټ کښې د امريکائي ډالر په نرخ کښې مسلسل اضافه روانه دې،
انټربينک کښې د يو امريکائي ډالر قيمت خريد يو سل پنځه څلويښت او قيمت فروخت يوسل اته څلويښت روپې ته رسيدلې دې
دغه رنګ د يو امريکائي ډالر په قيمت کښې د شپږ روپو يوشپيته پيسو اضافه ريکارډ شويده