اوګرا د پټروليم مصنوعاتو په نرخونو کښې کمي لپاره سمري پټروليم ډويژن ته ليږلې

وفاقي حکومت پټروليم مصنوعات نرخونو کښې د کمي اعلان کړې

اوګرا د پټروليم مصنوعاتو په نرخونو کښې کمي لپاره سمري پټروليم ډويژن ته ليږلې ده، يکم مارچ نه د پټروليم مصنوعاتو په نرخونو کښې اوو روپے د کمې امکان دي
تفصيلاتو ترمخه د ګراني نه تنګ راغلې اولس لپاره يو د خوشحالې خبر،يکم مارچ نه د پټروليم مصنوعاتو په نرخونو کښې د کمې امکان، اوګراد پټروليم مصنوعاتو په نرخونو کښې د کمي سمرې پټروليم ډويژن ته ليږلې ده
ذرائع وائي چې اوګرا لخوا د پټرول في لټر نرخ کښې پينځه روپے نهه اوويه پيسے او هائي سپيډ ډيزل په قيمت کښې اوو روپے دري ويشت پيسے د کمې تجويز ورکړي شويدې
خزانے وزارت به نن د پټروليم مصنوعاتو په نرخونو کښې د کمي په حواله فيصله کوې، ولې د نرخونو اطلاق به يکم مارچ نه کولې شي