بابر اعظم انټرنیشنل کرکټ کښی یوه بله کارنامه

بابر اعظم انټرنیشنل کرکټ کښی یوه بله کارنامه،بابر اعظم په کم اننګز کښی لس زره انټرنیشنل رنز جوړونکی پاکستان کښی اولنې بیټرز جوړ شوی دی
سري لنکا کرکټ ټيم سره روان ټيسټ میچ دوران پاکستان کرکټ ټيم کپتان بابر اعظم یوه بله کارنامه ترسره کړی ده.بابر اعظم په انټرنیشنل کرکټ کښی د پاکستان په لوبغاړو کښی په کم اننګز کښی لس زره رنز جوړونکی اولنې بیټر جوړ شوی دی.بابر اعظم لس زره انټرنیشنل رنز دوه سوه آته ویشت میچز کښی مکمل کړي دي.بابر اعظم نه وړاندی جاوید میانداد د پاکستان اولنې بیټر و‌ؤ چې دوه سوه آته څلوښت اننګز کښی یې لس زره انټرنیشنل رنز مکمل کړي و‌ؤ