باجوڑ کښی د کمری دچھت رپریوتو لواجی دری کسان مڑہ او دری ژوبل شویدی۔

د باجوڑ تحصل خار عنایت کلی کښی د 55کلن ستانہ گل نومی کس د کور چھت رپریوتی چی لواجی ستانہ گل او د ھغہ ښځه انور بی بی او 3 کلنہ مشومہ لور کلثوم مڑہ شوی او دری مشومان نور ژوبل شوی ژوبل شویدی
کسانو کښی 12کلنہ ساجدہ 8 کلن ثناءاللہ او 5 کلن فرمان اللہ شامل دی د پیخی روستو د زائی خلکو مڑی او ژوبل شوی کسان خپل مدد پہ خپلہ د ملبے نہ رویستی او زخمی شوی تنان ئی د ھیڈ کوارٹر ہسپتال خار تہ رسوالی۔۔یاد دی وی چی تیرا ورز ھم د باجوڑ پہ تحصیل خار د کمری چھت رپروتو لواجی د عبداللہ نومی تن 13 کلن زوی پہ مڑ او 5 کلن مشوم زخمی شوی وو