تخت بهائي شير ګړه سيمے سره تعلق لرونکي پيش امام په ماشوم تشدد کړي

تخت بهائي شير ګړه سيمے سره تعلق لرونکي پيش امام په ماشوم تشدد کړي

تخت بهائي شير ګړه سيمے سره تعلق لرونکي پيش امام په ماشوم تشدد کړي ويډيو وائرل کيدو روستو شير ګړه پوليسو ملزم مولوي ګرفتاره کړي
رپورټونو تر مخا شيرګړه کښي د جماعت يو استاد مولوي سيف الرحمان په شيراز نهه کلن طالب علم دا ډنډو سخت تشدد کړي د کمے ويډيو چي وائر ل شوي
ويډيو وائرل کيدو رستو شيرځړه پوليسو مذکوره استاد خلاف مقدمه درج کړي او ملزم مولوي ي ګرفتاره کړي ماشو ار ايچ سي هسپتال شيرګړه ته منقيل کړي شوي چرته چي ابتدائي علاج رستو ماشوم فارع کړي شوي