حضرت امام حسين (رض) ته خراج تحسين لپاره زائرين کربلا ته راغونډ شوي

حضرت امام حسين (رض) ته خراج تحسين لپاره زائرين کربلا ته راغونډ شوي

حضرت امام حسين (رض) ته خراج تحسين پيش کولو لپاره په لاکهونو زائرين د عراق مقدس ښار کربلا ته راغونډ شوي او په روضه حسين حاضري ورکوي،علما کرام او مذهبي سکالران د کربلا شهدانو په قربانو رڼرا اچوي او د جنګ کربلا اهم واقعات بيانوي، ښار کښې ځائے په ځائے عذاداري هم کيږي
نن لسم محرم الحرام په موقع د دنيا مخلتف ملکونو نه په لاکهونو زائرين کربلائے معلي ته رسيدلي او حضرت امام حسين ته د لازول قربانۍ خراج عقيدت پيش کوي
زائرين د نجف ښار نه پيدل سفر کوي او د جلوسونو په شکل کښې کربلا ښار ته داخليږي ، په روضه حسين حاضري ورکوي او د حضرت امام حسين (رض) او د شهدائے کربلا ياد تازه کوي،
مذهني سکالران او علما کرام هم دشهدائے کربلا په لازوال قربانو رنړا اچوي او اهم واقعات بيانوي ، ښار کښې ځائے په ځائے عزاداري هم کيږي