خودکش حمله کښ په حق رسيدلي ده ايليټ فورس شهيد شوي سپايان خاورو ته سپارلے شوي دي

ده ډيره اسماعيل خان خودکش حمله کښي په حق رسيدلي ده ايليټ فورس شهيدان شوي سپايان په کو زدير کښي خاورو ته سپارلے شوي دي.ده شهيد هدايت الله لاس نيوه په ډهيرئي شمسي خان تالاش او خليل الرحمان لاسنيوه په بنړګي تالاش کښي کيګي.
په دويمه ورځ هم ده سيمے او سيمے نه بهر سياسي مذهبي او سرکاري سره په خصوصي توګه پوليس اهلکار و ده شيدانو کورونو ته دعا دپاره ده راتګ سلسله روانه ده.
او راتلونکي خلک ده پوليس شهيدانو ته ده عقيدت پيرزونے وړاندے کولو سره ده دوئي ده کوره نو سره ده يو والي همدردئي اظهار کئي.
ده يدايت الله په پسماندګانو کښ ده هغه ټبر دوه ماشومان ځامن اويوه لور ده او خليل الرحمان ده خزے سره يوماشوم او يو ماشومه پاتے شوي ده