دلاهور اردو بازار کښې ممنوعه لټريچر چهاپ کولو هڅه شنډه کړې شوې

0
133
د لاهور اردو بازار کښې ترهه ګري مخنيوي ادارې او نورو حساسو ادارو  شرېکه کارروائي کړې او دې دوران ئې ممنوعه لټريچر چهاپ کولو هڅه شنډه کړېډه 
تفصيلاتو ترمخه د ترهه ګري مخنيوي ادارې د خفيه اطلاع  په رنړا کښې  د لاهور اردو بازار کښي عمليات کړي او دکالعدم القاعده لپاره ممنوعه لټريچر چهاپ کولو کښې ککړ پرنټنګ پرېس ئې نېولې دې 
دې دوران حساس ادارو پريس نه لوئي شميره کښې ممنوعه لټريچر سره ځانمرګي ترهه ګرو لپاره خصؤصي کتابونه هم برآمد کړيدي