دوه ورځې پرله پسې نرخ کښې اضافے نه پس نن د ډالر په قدر کښې کمے راغلې

دوه ورځې پرله پسې نرخ کښې  اضافے نه پس نن د ډالر په قدر کښې  کمے راغلې، اوپن مارکيټ کي ډالر يوه نيمه روپي ارزانيدو نه پس په يوسل ووه شپيته روپي او اوويا پيسو باندي ټريډنګ کوي

اوپن مارکيټ کي د ډالر په نرخ کي کمے راغلو، نن ډالر په يوسل ووه شپيته روپي او اوويا پيسو باندي ټريډنګ کوي، د ډالر په نرخ کي يوه نيمه روپي کمے راغلے، ګمان کيږي چي د کمي وجه د سټيټ بينک مداخلت دي، د روپي قدر مستحکم ساتلو لپاره سټيټ بينک په کرنسي مارکيټ کي ډالر انجيکټ کړي