دکوئټي ډيګاري کوئله کان مزدورانو دکوئله کان مالکانو او دچيف مائنزانسپيکټر په ضد مظاهره کړے

دکوئټي ډيګاري کوئله کان مزدورانو دکوئله کان مالکانو او دچيف مائنزانسپيکټر په ضد مظاهره کړے، مظاره کونکو وئيلي چي کوئله کان کښي هره ورځ مزدوران مړکيږي د کوئله کان مالکانو او محکمه مائنز له بے غورۍ تر اوسوه پوري په سلګونو مزدوران مړه شوي دي د اسنۍ ډيګاري پېښي څو کهنټے وشوے خو مزدوران اوس هم په کوئله کان کښې بند پاته دي ،دچيف مائنزانسپيکټردي برطرفه کړل شي
مظاهره کونکو مزدورانو دا هم وئيلي چي د کوئله کان د ټولو پېښو د تحقيقاتو لپاره دي عدالتي کميشن جوړ کړل شي او د ټولوپېښوکښي زمه داره دي په سزا ورسول شي