د اسلاميه کالج ليکچرار بشير احمد قتل ملزم ضمانت درخواست مسترد شوې

د اسلاميه کالج ليکچرار بشير احمد قتل

د پېښور مقامي عدالت د اسلاميه کالج ليکچرار بشير احمد قتل کيس سماعت شوې سماعت دوران د مدعي وکيلانو عدالت ته وئيلي چې ملزم خلاف ټوس شواهد موجود دي ضمانت نشي ورکولې،عدالت دلائل اوريدو نه پس د ملزم جمانت درکواست خارج کړې

د پېښور ايديشنل ايډ سيشن جج عدالت کښې په نورلسمه فرورې قتل کرې شوي ليکچرار بشير احمد قتل کيس سماعت شوې،
د مدعي لخوا عدالت ته ايډوکيټ حسنين علي او ايډوکيټ ملک فاروق وړاندې شوي،مدعي وکيلانو عدالت ته وئيلي چې ملزم ټوس شواهدو په بنياد ګرفتار کړې شوې،ملزم خلاف ټول شواهد موجود دي ملزم ته ضمانت نشي ورکړې کيدې
عدالت دلائل اوريدو نه پس ليکچرار قتل جرم کښې ګرفتار ملزم جمانت درخواست خارج کړې
متعقله ملزم پوليس ضلع کرک نه ګرفتار کړې وو کوم چې هلته خپل ملګري سره پناه اخستې وه