د ايونجرز سيريز نوي فلم “ايونجرز اينډ ګيم” د بزنس نوي ريکارډ قائم کړې

د ايونجرز سيريز نوي فلم

د ايونجرز سيريز نوي فلم “ايونجرز اينډ ګيم” د بزنس نوي ريکارډ قائم کړې،فلم په لس ورځو کښې په ټولي دنيا کښې دوه نيم کهرب روپۍ بزنس کړيدې،
په سپږويشتم اپريل ريليز شوي د ايونجرز سيريز دويشتم فلم د کوم نوم چي ايويجنرز اينډ ګيم دې، د بزنس نوي ريکارډ جوړ کړيدې،فلم په لس ورځو کښې په ټولي دنيا کښې دوه نيم کهرب روپۍ بزنس کړې
فلم ايويجنرز اينډ ګيم صرف پاکستان کښې اته ورځو دوران پينځويشت کروړه روپۍ ګټلي دي
فلم کښې دا ځل نوي ولن په منظر عام راوستې شوي، څوک چي انسانان خپل دشمنان ګڼي او هغه ختمول غواړي ولي ايونجرز ټيم د هغه دا مشن ناکامه کوي