د باباګرونانک تلين دستوره کرتارپور کښې شروع شوې

دبابا ګرونانک تلين دستوري نن نه کرتار پور کښي شروع شوي ، دسيکهانو روحاني پيشوا بابا ګرونانک څلور سوه دوه اتيايم تلين دي دستورو کښي به د دوه زره نه زيات ملکي او غير ملکي ياتريان ګډون کوي

په دي موقع کرتار پور دربار کښي چراغان شوي اوټول دربارد ښکلي ګلدستو سره خائسته کړي شوي ، کرتار پور کښي د ياتريانو د ارام د پاره ښائسته پالنګونه اوبسترو اهتمام هم شوي د ي لړ کښي دګوردواره پربندهک کميټي اندر جيرت سنګھ ترمخه دياتريانو د راتلو لړ کښي به قسم سيکورټي او کورونا ايس او پيز خيال ساتلي کيږي دتلين په موقع به دبابا ګرونانک زير کاشت ځمکي نه حاصل شوي غنمو او يو شمير نوروغلوڅخه لنګر تياريږي او د ياتريانوميلمستيا به دپکوړو، مکس سبزي او شمير نورو خوراکونه سره کولي شي