د سعودى عرب په مرسته پاک افغان علما د افغانستان امن په حواله د علما کانفرنس منعقد کولو فيصله کړېده

د سعودى عرب په مرسته پاک افغان علما د افغانستان امن په حواله د علما کانفرنس منعقد کولو فيصله کړېده ، د ورچوئل په بنيادونوکانفرنس کښې به پاک، افغان علما د افغان امن عمل باندې خبرې اتري کوي، علما کانفرنس به د زيارت په ورځ منعقد کيږې

پاک افغان علما د سعودي عرب په مرسته د افغانستان امن په حواله علما کانفرنس منعقد کولو فيصله کړې، د افغانستان نه امريکي پوځ انخلا روستو په صورت حال به د علما کانفرنس زيارت په ورځ منعقد کولې شي

د ورچوئل په بنيادونو کانفرنس کښې به پاکستان او د افغانستان علما د افغانستان امن عمل په اړه خبرې اترې کوي، کانفرنس انعقاد د سعودي عرب حکومت په مرسته رابطه عالم اسلامي لطرفه منعقد کيږې