د صوابي تحصيل ټوپي کښي د چهت راپروتو پيښه کښي يو تن په حق رسيدلے

د صوابي تحصيل ټوپي کښي د چهت راپروتو پيښه کښي يو تن په حق رسيدلے

د صوابي تحصيل ټوپي په مينئي کښي د تعميراتي کار په وخت د چهت راپروتو پيښه کښي يو تن په حق رسيدلے دے ۔ پيښه کښي دواه تنا ژوبل هم دي کوم چي د ټوپي تحصيل هيډ کوارټر هسپتال ےا منتقل کړے شويدي۔
د صوابي په مينئي کښي د ګلزار نوم تن په کور کښي تعميراتي کار روان وو چي دغه محال د کمرے چهت پروتے دے ۔ د چهت پروتو پيښه کښي د ګلزار ځوي سره د دواه مزدورانو د چهت ملبه لاندے راغلي دي۔ د کومے په اطلاع چي ريسکيو ۱۱۲۲ موقع تا رسيدلي دي او د کوټے د ملبه نا ئے دواه ژوبل او يو تن د مړے
راويسے دے۔ د کوټےچهت راپروتو پيښه کښي ژوبل تنان د ټوپي ټي ايچ کيو هسپتال تا منتقل کړے شويدي۔پيښه کښي ژوبل تنانو کښي حشام او اولس شامل دي ولے پيښه په حق رسيدلي تن پژانګولو د وقاص نوم تن شويده۔

blank