د ملک نوره برخو په رنګ کراچۍ کې هم بوهري وروروالۍ خلق نن اختر مانځي

د ملک نوره برخو په رنګ کراچۍ کې هم بوهري وروروالۍ خلق نن اختر مانځي.په دې اړه د دوي عبادت په ځایونو کې د سیکورټۍ سخت انتظام شوې دې
کراچۍ کې د بوهري برادرۍ د اختر مونځ ترټولو غټه اجتماع په طاهري جومات کې ترسره شوې چرته چې په ګڼ شمیر کې بوهري کمیونټی خلقو شرکت کړې وو،
د دې ترڅنګ د کراچۍ کهارادر،ګولي مار،صدر او داسی په څه نوره ځایونو کې هم د بوهري برادرۍ اختر په مناسبت غټ او واړه اجتماعات شوي چې پکې ګډونوالو د ملک سلامتي او څوکالۍ لپاره دعاګانې غوښتلي دي
بوهري برادري اختر مونځ په موقع سیکورټی هم سخت انتظامات شوي