د نوښار رسالپور سيمه کښې د پاک فضائيه يو تربيتى جهاز پرواز دوران راغورځيدلې

د نوښار رسالپور سيمه کښې د پاک فضائيه يو تربيتى جهاز  پرواز دوران راغورځيدلې ، جهاز مکمل تباه شوې او پائلټ پحق رسيدلې دې

نوښار کښې يو تربيتى جهاز د رسالپور ګنډيرو سيمه کښې راپريوتې چې پکښې پائلټ پحق رسيدلې او جهاز په مکمل توګه تباه شوې

رسالپور کښې د پاک فضائيه جهاز د معمول تربيتى پرواز کولو چې ناڅاپه  پرې اوور اولګيدو او راپريوتو

د رسالپور ګنډيرو سيمه  کښې  دا تربيتى جهاز راپريوتوسره مقامى خلقو انتظاميې ته اطلاع اوکړه او امدادى ټيمونه په موقع راورسيدل

تربيتى جهاز راپريوتو سره پائلټ پحق ورسيدو او جهاز په مکمل توګه تباه شو

پاک فضائيه د تربيتى جهاز راپريوتو پېښې تحقيقات شروع کړيدى