اسلام آباد: پمزهسپتال په ديرشوملازمينو کښې دکورونا وائرس تصديق شوی

د پمزهسپتال په ديرشوملازمينو کښې هم دکورونا وائرس تصديق شوي

داسلام آباد پمزهسپتال په ديرشوملازمينو کښې هم دکورونا وائرس تصديق شوے،ترجمان هسپتال وائي چې په متاثره عمله کښې ډاکټران،نرسياني او پيراميډيکل سټاف شامل دي.د اسلام اباد پمز هسپتال چې د کمپلکس هسپتال په نامه مشهور دے،د عملے په ديرشو کسانو کښې ئې د کورونا وائرس تشخيص شوے.د پمز هسپتال ترجمان وائي چې کومو کسانوته کورونا شوي په هغوي کښې ډاکټران،نرسياني او پيرا ميډيکل سټاف شامل دي.د پمز ترجمان مطابق دا مهال په هسپتال کښې د کورونا لس مريضان زيرعلاج دي چې د دريو کسانو حالت پکښې خطرناک دے