د ډالر زخیره اندوزی کونکو خلاف د لوئي کریک ډاون تیاری مکمل

د ډالر زخیره اندوزی کونکو خلاف د لوئي کریک ډاون تیاری مکمل

د ډالر زخیره اندوزی کونکو خلاف د لوئي کریک ډاون تیاری مکمل، زرائع واي چي حساس ادارو د ایف ائي ای په مرستي سره د ډالر زخیره اندوزی کونکو خلاف چهاپه مار مهم شروع کولو تیاري کړي

زرائع مطابق د ډالر زخیره اندوزی کونکو خلاف د کريک ډاون دوئمه مرحله شروع کيږي، دی سلسله کی حساس ادارو او ایف ائي ای د داسی کسانو ډيټا ترلاسه کړئ ، څوک چي ډالر بلیک کي خرڅوي، حساس ادارو سره داسی کره معلومات راغلي د کوم په بنیاد چي د کاروائي تیاري شوی، هر هغه تن چي په کور کي ي ډالر پټ کړي ، وس به دوي د قانون منګلو ته راوستلي شي، د ډالر مافیا خلاف تروسه شوي کاروائي په نتیجه کی د ډالر قیمت یودیرش روپي ارزان شوي