د ډالر قيمت کښې څلور دېرش پېسې اضافه، نوے قيمت يو سل اتۀ ويشت روپۍ او شپېتۀ پېسې

0
75

ډالر الوتل شروع کړي دي، د روپۍ په قدر کښې نور کمې راغلے دے، انټر بينک کښې د ډالر قيمت کښې څلور ديرشت پيسے اضافه شوي ده، نوي اضافے سره ډالر قيمت يو سل اته ويشت روپۍ او شپيته پيسے ته رسيدلے دے
د روپۍ په قدر کښي د کمې سلسله جاري ده،ملکي تاريخ کښې ډالر بلد ترين سطح ته رسيدلے دے، انټر بينک کښې نن ډالر څلور ديرشت پيسے نور ګران شوے
نوي اضافے سره نن ډالر په يو سل اته ويشت روپے او شپيته پيسے خرسيږي،
تيره ورځ ډالر په نرخ کښي شپږ اوويا پيسے اضافه شوي وه چي ورسره ډالر قيمت يو سل اته ويشت روپے او شپږ ويشت پيسے ته رسيدلے وو