د کوئټه کيچ دشتک سيمي نه اته مزدوران تښته ولې شويدي

د کوئټه کيچ دشتک سيمي نه اته مزدوران تښته ولې شويدي، ولې د اغواکاراو لخوا د ډزو لوجي يو تن ژوبل شوي هم دے
د بلوچستان کيچ دشتک سيمې نه اته مزدوران تښته ولې شويدي، د دوران وسله والو لخوا د ډزوکښې يو مزدور ژوبل شوي هم دے
وسله والو په مبينه توګه د مزدورانو نه بهته غوښته، بهته نه ورکولو باندې مزدورانو او اغواکارو ترمينځه جهګړه اوشوه