روپے په قدر کښې څلور روپے شپيته پيسې اضافه شويده

پرله پسې اضافې نه پس انټربينک کښي د ډالر قيمت کښې کمے راغلے او ده روپے په قدر کښې څلور روپے شپيته پيسې اضافه شويده، کمي نه پس انټربينک کښې د ډالر نوې قيمت دو سوه شپږ روپے پنځوس پيسې مقرر شوي،
آئي ايم ايف سره د پاکستان ډيل نه پس انټربينک کښي د ډالر نرخ کښې مسلسل کمۍ روان دے انټربينک کښې د ډالر قيمت څلور روپے شپيته پيسې کم شوې ا و د روپے په قدر کښې اضافه شويده ،کمي نه پس د يو ډالر قيمت دو سوه شپږ روپے پنځوس پيسې مقرر شوي