زنانه هراس کولو مخنيوى لپاره د ټولې معاشرې همکارى پکاره ده، صدر عارف علوى بيان

زنانه هراس کولو مخنيوى لپاره د ټولې معاشرې همکارى پکاره ده، صدر عارف علوي بيان، وائي چې اسلام خپل آغاز نه معاشرې کښې د امتيازي قانون خاتمه کړېده
لاهور کښې صدر عارف علوي زنانه هراسګي څخه محفوظه جوړولو په موضوع منعقد شوي سيمينار ته خطاب کړې، صدر وئيلي چې مينار پاکستان باندې ويډيو جوړيده خو چه ئي هم ممانعت اونکړو، زنانه هراس کولو مخنوي لپاره د ټولې معاشرې همکاري پکاره ده صدر عارف علوي دا هم اوئيل چې اسلام خپل پيل کيدو سره معاشره کښې امتيازي قانون ختم کړې وو، ټولو نه مخکښې اسلام زنانو ته وراثت کښې حق ورکړې وو، زنانو ته وراثت کښې حق نه ملاويدل غټه مسئله ده، کومه چې قانون په ذريعه حل کيدې شي صدر زياته کړه چې د مغرب بشري حقونه صرف د وئيلو دي، حقيقت کښې مغرب بشري حقونو نه ورکوي، مونږه څلويښت کاله پورې څلويښت لکه مهاجرين ته پناه ورکړې وه، مغرب سل مهاجرين ته پناه نه شي ورکولې