سند کښې دړومبني جماعت نه تردولسم جماعته پورې ټول طالب علمان پروموټ کولوفېصله شوې

سند کښې دړومبني جماعت نه تردولسم جماعته پورې ټول طالب علمان پروموټ کولوفېصله شوې

سند صوبې دتعليم وزيرويلي چې دړومبني جماعت نه تردولسم جماعته پورې ټول طالب علمان به پروموټ کولې کيږي چې پکښې فيل شوي طالب علمان به هم شامله وي
تفصيلاتوترمخه سندصوبې دتعليم وزيرسعيدغني ميډياسره خبروپه وخت ويلي چې دنهم جماعت طالب علمان به په لسم جماعت کښې او ديولسم جماعت طالب علمان به په دولسم جماعت کښې پروموټ کولي شي
هغوي ويلي چې هم دغه رنګ دړومبني جماعت نه ترنهم جماعت پورې طالب علمانوپروموټ کولوفېصله شوې ده
وزيرتعليم ويلي چې نهم نه لسم ته اوديولسم نه تردولسم جماعت ته تلونکې طالب علمان به بغيرسه داضافي تناسب سره پروموټ کولې کيږي
سعيدغني ميډياسره خبروپه وخت ويلي چې ټول طالب علمان به پروموټ کولې کيږي که څوک په تېرامتحان کښې فيل وي او که پاس
ددے سره سره دلسم جماعت اوددلسم جماعت طالب علمانوته به اضافي درے پرسنه نمبرې زياتې ورکولې کيږي،هغوي ويلي چې يقين سره نه شم ويلي خو راتلونکې دريو مياشتولپاره خصوصي امتحان اغستوسه آثار نه شي مندلې