سوات عالم ګنج کښې د پوليس له طرفه يو کهلي کهچري منعقد شوي

سوات عالم ګنج کښې د پوليس له طرفه يو کهلي کهچري منعقد شوي وه ، چي پکښې بلدياتي ادارو ،محتلف کميټيانو مشرانو پشمول د بازار صدور شرکت کړې وو او خپل شکا يتونه ئي درج وړاندي کړي وو
د سوات عالم ګنج سيمه کښې د پوليس له لخوا يو کهلي کهچري تابيا شوي وه چي پکښې ډي آئي جي محمد سعيد وزير او ايس ايس پي سيد اشفاق انور داولس شکایات واوريدل ،
کهلي کچري دوران د اتروړ پخواني ناظم ملک اقبال د پولیس تها ني ،د مدين نائب ناظم ميا سيد غفور او نورو د فال سنټر او پولسيو د رويه ټهيک کولو غو ختنه اوکړه،
ډي آئي جي داولس په دي مطالباتو او شکاياتو د فوري حل کولو ا خکامات جاري کړل