صوابۍ چهوټا لاهور کښې په رڼا ورځ په نجى بينک کښې ډکيتى شوې

صوابي چهوټا لاهور کښي په رنړه ورځ په نجي بينک کښي د ډکيتي واردات شوي ۔ نامعلومه ډاکوانو د بينک ګارډ يرغمال کښي او بينک نا ئے پنځه شپته لاکه روپي اوړيدي ۔

د صواپي چهوتالاهورکښي د پاکستان ډپو سره نزدے نامعلومه ډاکوانو نجي بينک (حبيب بنک ) په رنړه ورځ لوټ کړيدے ډاکوانو د بينک نا پنځه شپته لاکه روپي لوټ کړيدي د مقامي ذرائع تر مخه نامعلوم مسلح تنانو د بنک ګارډ يرغمال کړي او د بنک نا ئے پنځه شپته لاکه روپي لوټ کړيدي ذرائع زياته کړي چي ملزمان په التو موټر کښي راغلي وو او بنک لوټ کولو نا پس په تيښته کښي هم کامياب شويدي ۔ چهوټا لاهور کښي په رنړه ورځ د بنک لوټ کولو سره په عال اولس يره او ترخه هم خواره شوي د مقامي پوليس تر مخه ملزمانو دغه واردات د په څلور بجي مازيګر کړي پوليس موقع تا رسيدلي دي او د تفتيش عمل ئے شروع کړيدے۔