ضلع هنګو ريسکيو۱۱۲۲ کښې مبنيه ده کرپشن انکشاف شوې

ضلع هنګو ريسکيو۱۱۲۲ کښې مبنيه ده کرپشن انکشاف شوې ريسکيو ايمبولنس عملي جعلي رسيدونه جوړ کرې او پټرول پيسے ئي ځان ته کړې ريسکيو ۱۱۲۲ چرواکو وائيلي چي مونګه تحقيقاتو له پاره کميټي جوړا کړې او که څوک هم په دے کاکړ وو هغوئي خلاف به سخته کاروائي کولي شې
تفصيلات تر مخه هنګو نه نورو خارونو ته ده مريضان وړلو داسي جعلي دستاويزات خيبر نيوز ته تر لاسه شوې کوم کښې چې مريض نه وړلو جعلي بل جوړ کړې شوې او ډاکټر فرقان جعلي دستخط کړې شوې کوم چې هسپتال کښې موجود هم نه وو دغه جعلي بلونو باندي ايمبولنس عملي پټرول پيسے ځان ته کرې دې حق ځائي اولس اعلي چرواکو نه غوښتني کرې چې دغه رنګ واقعه ډير ده افسوس وړ خبرا دا بائد چې دغو خلاف دي سخته کاروائي اوکړې شې بلخوا کله چې خيبر نيوز ريسکيو هنګو چرواکو سره رابطه اوکړه نو هغوئي وينا وا چې مونګه کميټي لاندي تحقيقات راوان کرې چې څو ک هم په دے کاکړ وو هغوئي خلاف به سخت کاروائي کولي شې