ماشومي سره د زياتي او قتل مجرم هري پور جيل کښې پهانسي کړې شو

ماشومي سره د زياتي او قتل مجرم هري پور جيل کښې پهانسي کړې شو

يوه ماشومه د جنسي زياتي نه پس قتل کونکي مجرم ته هري پور جيل کښې پهانسي ورکړې شوه،مجرم جهانزيب کال نورلس سوه اته نوي کښې د خپلې کم عمره خيني سره زياتي کړې وه
کال نورلس سوه اته نوي کښې د کم عمره ماشومې سره جنسي زياتي وروستو قتل کونکي مجرم جهانزيب ته سينټرل جيل هري پور کښې پهانسي ورکړې شوه،
د پيښور چرخه خيل اوسيدونکي جهانزيب ته شريعت کورټ د جرم ثابتيدو وروستو د پهانسې سزا اورولي وه،د پهانسي نه پس د هغه مړې ورثانو ته سپارلې شويدې