محمد عمر داودزئۍ پاکستان لپاره د افغانستان ولسمشر خصوصي استازي مقرر کړي شوېدے

محمد عمر داودزئۍ پاکستان لپاره د افغانستان ولسمشر خصوصي استازي مقرر کړي شوېدے

محمد عمر داودزئۍ پاکستان لپاره د افغانستان ولسمشر خصوصي استازي مقرر کړي شوېدے، ،عمر داودزئۍ د افغان سفير په حيث هم پاکستان کښې خدمات ترسره کړي وو
کابل نه راغلي معلوماتو مطابق اولسمشر اشرف غني د يو فرمان په زريعه محمد عمرداودزئۍ د پاکستان لپاره د افغان حکومت خصوصي استازې مقرر کړېدے
د عمرداودزئۍ د ټاکنې مقصد افغان مفاهمتي عمل په حواله د افغانستان نه بهر کيدونکي غونډو کښې د خپل هيواد نمائندګي کول دي
عمر داودزئۍ دې نه مخکښې د سولي عالي شورا سيکټري په حيث خپلې ذمه وارې ترسره کولې او هغه پاکستان او ايران کښې د افغان سفير په حيث هم کار کړېدے