مردان کښي نامعلومو تنانو لخوا په خواجه سرو ډزوکښي دو خوجه سرا سخت ژوبل شوي

مردان کښي نامعلومو تنانو لخوا په خواجه سرو ډزي شوي چي پکښي دو خوجه سرا سخت ژوبل شوي
د واقعه د مردان ګوجړګهړي سيمه کښي مخي ته راغلي چرته چي خواجه سره چي په کالجي ډله يادي ګيئ يو پروګرام ته روان وو چي په لاره کښې پئ موټر سايکل سواره دو تنانو په دي ډزي اوکړي
ډزو لوجي دوه خواجه سره سخت ژوبل شوي چي چي د فن نومو ئي کالجي او د بل خوشبو دي
ژوبل تنان بيګه ده شپي مردان ميډيکل کمپلکس ته اوړلي شوي او ډاکټران ئي صحت د خطري نه باهر ښودلي