مرى کښې يو وارې بيا ډيره واوره شوې

مري کښې تيره ورځ يو ځل بيا زياته واوره وريدو لوجې ژوند په ټپو اودريدلې دې ،درې ځايونو کښې د واورو ګټان راپريوتو لوجې نتهياګلي نه مري ته تلونکي لار بنده شوې او په سيلګرو او ځائې خلقو غږ شوې چې مري کښې تګ راتګ نه دې ډډه اوکړي

مري کښې تيره ورځ يو ځل بيا يو نيم فټ نه سيوا واوره وريدلې ده، چې ورسره مري پشمول خواؤشا سيمو کښې يخنۍ کښې اضافه شويده مري کښې درې ځايونو باندې د واورې ګټان راپريوتي چې ورسره نتهيا ګلي نه مري تل تلونکي لار بنده شويده زياتې واورې او د واورې ګټان راپريوتو لوجې مري کښې ژوند په ټپه اودريدلې دې مري انتظاميې په سيلګرو او ځائې خلقو غږ کړې چې تګ راتګ نه دې ډډه اوکړې شي