ملکى کرنسى مارکيټ کښې دروپۍ په قدر کښې شديد کمې شوى

ملکى کرنسى مارکيټ کښې دروپۍ په قدر کښې شديد کمې شوى

ملکى کرنسى مارکيټ کښې د روپۍ په قدر کښې شديد کمې او د ډالر په نرخ کښې اضافه شوى
آنټر بينک کښې امريکې ډالر د پاکستانى روپۍ په مقابله کښې څلور روپۍ او څلور ديرش پيسې ګران شو او نن انټر بنک ريټس مطابق يو ډالر د پاکستان يو سل شل روپو باندې ټريډنګ کولو
دا اضافه په يوه ورځ کښې ريکارډ ترين سيوا والې دے ، دې نه وړاندې په انټربنک کښې ډالر د پاکستان يو سل شپاړس روپۍ باندې خرسيدو
د ډالر سره سره برطانوى پونډ په نرخ کښې هم اضافه ريکارډ شوى