مټه چاړ مه کښې ټمبر مافيا ځنګلاتو کټائي په بے دردي سره پيل کړے

ټمبر مافيا ملم جبه سيمه پائندے کښې په درځنونو وني کټ کړے

د خيبر پختونخوا وزير اعلي ابائي کلي مټه چاړمه کښې د ځنګلاتو غير قانوني کټائي په درز کښې روانه ده په کوم چي محکمه ځنګلاتو سترګي پټي کړے
د خيبر پختونخوا وزير اعلي محمود خان په ابائي کلي مټه چاړمه او سولاتنړ کښې د ځنګلاتو غير قانوني کټائي په درز کښې روانه د کومي تازه ويډيو چي مخي ته راغلي
مقامي ذرائعو د وينه مطابق ټمبر مافيا په دغه سيمه کښې ځنګلات په بے دردي سره کټ کوي ولي د محکمه فارسټ چارواکو په دغه عمل سترګي پټي کړے او ټمبر مافيا ته ئي د ځنګلاتو د کټائي کهولاو اجازت ورکړے
بل طرف ته اي ډي ايف او عمر خطاب انکشاف کړے چي دوئي سره مناسب فارسټ ګارډ نيشته او دغه اووم نمبر کمپارټ کښې صرف يوفارسټ ګارډ ډيوټي ورکوي دکومي په وجه چي دغه شان مسلے مخي ته راځي
هغه زياته کړه چي په يو شمير خلکو ئي مقدمے درج کړے ولي کلے مشرانو په يقين دهاني ئي هغه ملزمان واپس خوشي کړے شوے