وزير اعلې بلوچستان جام کمال سره د کوئټې بوټ پالش ماشوم اسدا لله ملاقات کړې

وزير اعلې بلوچستان جام کمال سره د کوئټې بوټ پالش ماشوم اسدا لله ملاقات کړې

وزير اعلې بلوچستان جام کمال خان په خصوصې دعوت د کوئټې بوټ پالش ماشوم اسدا لله د وزير اعلې بلوچستان سره ملاقات کړې، اسدالله تيره هفته په کوټه ښار په واورو کښې د روزګار ويډو سوشل ميډيا باندې ډيره زياته وائرل شوي وو د کم ورستو وزيراعلې بلوچستان جام کمال خان د سوشل ميډيا باندي وائرل کيدو روسته نوټس اخستې وو
وزيراعلې بلوچستان د ماشوم اسدالله سره ملاقات کړې او د صوبائې حکومت لخوا د اسدالله کفالت اعلان هم وکړې او وزير اعلې بلوچستان د ملاقات پر مهال د ا اسدالله سره په ډيره مينه او محبت باندي خبرې هم ورسره وکړے
وزيراعلې بلوچستان اسدالله لپاره د يوې ميشتې مالې معاونت اعلان سره د يوه ميشات راشن ورکولو اعلان هم وکړې