وقوف عرفه ، مسجدنمره کښې د حج خطبه

د حج رکن اعظم وقوف عرفه ادا کړې شوېده ، مسجد نمره کښې شيخ بندر بن عبدالعزيز د حج خطبه ورکړېده ، وئيلي دي چې قرآن مجيد د هدايت کلام دے ، الله تعالي فرمائي زما رحمت زما په غضب غالب دے

د حج رکن اعظم وقوف عرفه ادا کړې شوېده ،د حج خطبه اردو پشمول لسو ژبو کښې ترجمې سره براه راست وړاندې کړې شوېده ، د حج خطبې دوران شيخ بندر بن عبدالعزيز وئيلي دي چې د خپلو رشته دارانو او ګاونډيانو سره د احسان معامله کوۍ شيخ بندر بن عبدالعزيز ووئيل چې د يتيم او مزدور مال مه خورۍ ، چې کله څوک احسان کوي الله تعالي ئې محفوظ ساتي او د الله رحمت نه هغه خلق مايوسه کيږي چې څوک ګمراه شويدي ،د الله تعالي عبادات داسې کوۍ چې تاسو الله ګورۍ خطبې دوران هغه دا هم ووئيل چې خپل مينځ کښې د مساواتو او عدل تعلقات قائم کړۍ ، د دښمن سره داسې معامله اوکړۍ چې هغه تاسو دوست جوړ شي ،حج د اسلام پينځم رکن دے ، څوک چې اسطاعت لري بائد هغوي ئې ادا کړي