ټمبر مافيا ملم جبه سيمه پائندے کښې په درځنونو وني کټ کړے

ټمبر مافيا ملم جبه سيمه پائندے کښې په درځنونو وني کټ کړے

دسوات حسينه سيمه ملم جبه کښې د ځنګلاتو دښمنان ټمبر مافيا سرګرم شوے او په درځنونو قيمتي وني ئي په بے دردي سره کټ کړے
د سوات د ملم جبه سيمه پائندے سيمي کښې د ځنګل په بے دردي سره کټائي باندي محکمه فارسټ سترګي پټي کړی نو بل طرف ته د قيمتي ونو دکټائي سره د سيمي ښائست هم پيکه شوے دے
مقامي خلک وائي چي حکومت د قيمتي ځنګلاتو کټائي دعوے صرف د اخباري بياناتو او تشو دعوو پوري محدود دي ولي په حقيقت کښې ټمبر مافيا د مخ نوي لپاره نه خو د محکمه فارسټ سره لار شته او نه حکومت وقت دغه مخ نوي لپاره کلک ګامونه پورته کوي
مقامي اولس د هم وائي چي محکمه فارسټ چارواکي بار بار خبردار شوے ولي بيا هم د قيمتي ونو کټائي کولو نه داخبره په ډاګه کيږې چي دغه ټمبر مافيا سره د محکمه فارسټ چارواکي هم شريک دار دي او هم دغه وجه ده چي د قيمتي ونو کټائي په بے دردي سره روانه ده