پاکستان سټاک مارکيټ کښې نن هم سخته مندي ده

پاکستان سټاک مارکيټ کښې نن هم سخته مندي ده

پاکستان سټاک مارکيټ کښې نن هم سخته مندي ده او په کاروبار کښې دوه زره يوسل پنځه پوائنټ کمې شوېدے
د کاروباري هفتے په دريمه ورځ د سټاک مارکيټ آغاز په منفي زون کښې وشو
کے ايس اي سل انډيکس کښې د کاروبار آغاز دوه ديرش زره شپږ سوه شپږ پوائنټس باندې وشو او سره د شروع انډيکس په منفي زون کښې تجارت کولو
د شروع يوه ګهنټه کښې کے ايس اي سل انډيکس کښې اته سوه دولس پوائنټز کمې ريکارډ شو
دې کاروبار دوران سټاک مارکيټ کښې دوه زره يوسل پنځه پوائنټز کمې ريکارډ کړے شو او انډيکس ديرش زره پنځه سوه يوولس پوائنټزپورې اوغورځيدو