پاکستان علما کونسل د ضرورې اشيا ذخيره اندوزې ناجائز او منافع حرامه ګرځولې ده

پاکستان علما کونسل د ضرورې اشيا ذخيره اندوزې ناجائز او منافع حرامه ګرځولې ده

د ذخيره اندوزو خلاف پاکستان علما کونسل فتوا جاري کړې، فتوا کښې د ضرورې اشيا ذخيره اندوزې ناجائز او ده دے منافع حرامه ګرځولې ده
د پاکستان علما کونسل فتوې مطابق ذخيره اندوزي او د عوام استعمال څيزونه ذخيره کول شريعت کښې ناجائز دي، فتوې کښې وئيلې شوي چې د استعمال ضرورې اشيا ذخيره اندوزې کول ناجائز او ده دے منافع حرامه ده
د ملک کښې مختلفو ښارونو کښې اشيائے ضروريه نرخونه سيوا شويدې، دال، چيني او اوړه مارکيټ په لويا بايه خرڅيږې، ولې ځينې دکانونو کښې اوړه دستياب هم نه دې