پاکستان کښې تعينات د فرانس سفير تخت بهائى کښې موجود بده مت مذهب آثارو دوره کړې

پاکستان کښې تعينات د فرانس سفير تخت بهائى کښې موجود بده مت مذهب آثارو دوره کړې ،په دے موقعه فرانسيسي سفير مختليف سائټس اوکتل او دآثارو په غوره حفاطت ي د حکومت پاکستان کردار ستائيلے پاکستان کښې تعينات د فرانس سفير جمعے په ورځ د ضلع مردان په تحصيل تخت بهائي کښې موجود مشهور بده مت مذهب آثارو دوره کړي په دے موقعه محکمه آثار قديمه له خوا فرانسيسي سفير ته سائټ باره کښې مکمل بريفنګ ورکړے شو سفير آثارو کتو کښې ډيره دلچسپي ظاهره کړا او خپله دوره ي يادګاره ګرځولي په دے موقعه فرانسيسي سفير بده مت مذهب آثارو په غوره حفاظت کولو حکومت پاکستان کردار ستائيلے او زياته کړي چي پاکستان يو پُرا امن هيواد دے بده مت مذهب پيروکارو سره نور مذهب سره تعلق لرونکي اولس له پکار دي چي بلا خوف دادے ځائي دوره اوکي فرانسيسي سفير دورے په موقعه د سيکورټي په ذړه پورے ګامونه هم پورته کړے شوي وو