په نانګا پربت غر دوه غير ملکي کوه پيماه د زياتۍ يخنۍ او طوفاني هوا له وجه مړه شويدي

په نانګا پربت غر دوه غير ملکي کوه پيماه د زياتۍ يخنۍ او طوفاني هوا له وجه مړه شويدي،د نانګا پر بت ريسکيو ټم مشر علي سدپاره د غير ملکيانو د مرګ تصديق کړيدې،علي سدپاره مطابق مړه شوي کسان په جديد کيمرو سره پيژندلې شويدې ولي دزيات يخ موسم له وجه لاشونه راوړل ممکن نه دي
څه موده وړاندي شمالي علاقه جات کښې واقع نانګا پربت باندي مهم جوئي دوران دوه غير ملکي کوه پيما بے درکه شوي وو کوم کښې چي د يو تعلق اټلي او د بل تعلق برطانيه سره وو،
د نانګاپربت ريسکيو ټيم سربراه علي سد پاره تصديق کړې چي د غه دوه غير ملکي کوه پيما د زياتي يخنۍ او طوفاني هوا له وجه مړه شويدي څوک چي جديد کيمرو په ذريعه معلوم کړې شويدي،
د علي سدپاره وينا ده دواړه کسانو لاشونه د غره په خطرناک حصه کښې پراته دي کوم چي په دي موسم کښې ريسکيو کول ناممکن دي