پېښورانسټى ټيوټ اف کارډيالوجى کښې ليبارټرى مشين خراب ،په سسټم لوډ سيوا دې ،هسپتال ترجمانې

پيښور انسټي ټيوټ اف کارډيالوجي کښې ليبارټري مشين خرابيدو معامعله، هسپتال ترجماني ترمخه سسټم ډاون شوے وو،خراب شوے نه وو،سسټم ډاون کيدو لوجې دوه ګهنټو پوري کار متاثره شوے،هسپتال کښې مريضانو رش لوجې په سسټم لوډ سيوا دے،

پيښور انسټي ټيوټ اف کارډيالوجي کښې اختر نه پس مريضانو رش سيوا کيدو نه پس مسئلے راپيدا شويدي،ليبارټري سسټم ډاون کيدو لوجې مريضان مشکل سره مخ شوي، هسپتال ترجماني مطابق انسټي ټيوټ اف کارډيالوجي مشين خراب نه دے، مريضانو ته په وخت رپورټ ورکړے کيږي، هسپتال ترجماني ترمخه مشينونو کښې معمولي مينټينينس لوجې کار د ځنډ ښکار وو