چترال کښې امريکې وګړې د کشميرې مارخور کامياب ښکار کړي

چترال کښې امريکې وګړې د کشميرې مارخور کامياب ښکار کړي

چترال کښې امريکې وګړې د دوه کروړه اوولس لاکه روپو عوض د کشميرې مارخور کامياب ښکار کړيدې، د ښکار شوي مارخور ښکر پنځوس فټه اوږه ښودلې کيږې
تفصيلاتو ترمخه دوه اتيا کاله امريکې وګړې جيو لارنس د چترال توشې سيمه کښې د کشميري مارخور کامياب ښکار کړيدې، امريکې وګړې د دوه کروړه اوولس لاکه روپو عوض د مارخور ښکار کړې، د هنټنګ ټرافې ماليت يو فيصد برخه مقامې آبادې ته ورکولې شي
ذرائع وائې چې د ښکار شوې مارخور ښکر پنځوس فټه اوږده دې