ډالر يو سل پنځه پنځوس روپو ته اورسيدو

په انټر بينک کښې د روپې په قد کښې کمې او د ډالر په قيمت کښې اضافه راغلې

ملکي کرنسي مارکيټ کښي د روپي په قدر کښي کمې او د ډالر په نرخ کښي اضافے سلسله جاري ده، نن بيا د امريکي ډالر شرح تبادله کښي اضافه شوي،يو امريکي ډالر نن د پاکستان يو سل پنځه پنځوس روپو په بدل خرسيږي
انټر بينک کښې د ډالر نرخ کښې اضافه ملکي تاريخ کښې بلند ترين سطحې ته رسيدلے دے او پکښې د اضافې سلسله جاري ده
په ابتدا کښې ډالر يو روپۍ او لس پيسې ګران شو چې ورسره د ډالر نرخ يو سل څلور پنځوس روپۍ ته اورسيدو
د دې نه پس کاروبار دوران ډالر په قدر کښې نوره اضافه هم شوي چې او ډالر دوه روپۍ پنځه ويشت پيسې ګران شويدے چې ورسره ډالر يو سل پنځه پنځوس روپۍ او پنځلس پيسې ته رسيدلے دے
واضحه دې وي چې د جون مياشت کښې انټربينک کښې د ډالر قيمت کښې اووه روپۍ درې ويشت پيسي اضافه شويده او ډالر د ملکي تاريخ کښې بلند ترين سطحې ته رسيدلے دے