کراچۍ کښې دعلاقې خلقو یو غل نیولې او سم ئې وهلے دے

کراچۍ کښې بیا واړه جرائم ‌‌‌‌‌‌ډير شوي،تیر شپه دستګیر سیمه کې د علاقې خلقو غلا لپاره یو غل نیولې او سم ئې وهلے دے
کراچۍ کې که هر څومره امن راغلې خو له هم په ښار کې واړه جرائم ختم شوي ندي.تیره شپه د کراچۍ دستګیر سیمه کې غلا لپاره راتلونکې یو غل د سیمې ځوانانو نیولې او ‌‌‌‌‌‌ډبولې وروسته یې پولیس ته حواله کړې دې.د سیمې خلقو وینه ده چې دوي په ځای کې غلاګانې یو معمول جوړ شوې او هره ورځ دوي داسی واقعیات سره مخ کیږي.کراچۍ کې اسټریټ کرائم باندې قابو موندلو لپاره حکومت او سیکورټی ادارو لخوا څو څو واري پلان جاري شوي خو له هم په ښار کې واړه جرائم ختم شوي نه دي