کوهاټ تحصيل ګمبټ ناکبند سيمه کښي په موټرکاډي ډزو کښي څلور کسان په حق راسيدلي،پوليس

کوهاټ تحصيل ګمبټ ناکبند سيمه کښي په موټرکاډي ډزو کښي څلور کسان په حق راسيدلي،پوليس

کوهاټ تحصيل ګمبټ ناکبند سيمه کښي په موټرکاډي ډزے شوي دي، ډزو په نتيجه کښي څلور کسان په حق راسيدلي، پوليس وائي چي پيښه د زړے دښمني په وجه شوي دے.کوهاټ تحصيل ګمبټ سيمے کښي شوي پيښے په حقله پوليس وينه دے چي موټر کار باندے ډزو سره د يوے کورانے څلور کسان په حق راسيدلي دي.پوليس وائي چي په حق راسيدلي کسان د جنازے مونځ نه واپس کور ته روان وو چي دغے وخت ناکبند سيمه کښي ملزمانو د دوئي په ګاډي ډزے وو کړي. ډزو سره ګاډي کښي ناست څلور واړه کسان موقع باندے څه ورکړه.پوليسو وينه دا چي په حق راسيدلي کسانو کښي مکائيل، مجاهد، رياض اوآمين شامل دي، چي د کمو مړي پوسټ مارټم نه وروسته ورثا ته حواله کړے شوي دي.کوهاټ تحصيل ګمبټ تانړي پوليسو خيبر نيوز ته وو وائل چي پيښه د زړي دښمني په وجه شوي دے، د ملزمانو لاټون روان دے او د هغوئي په ضد تانړي کښي ابتدائي رپورټ درج کړي شوي دے